drawgear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawgear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawgear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawgear.

Từ điển Anh Việt

  • drawgear

    * danh từ

    thiết bị để nối liền các toa tàu