draw hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw hook

    * kỹ thuật

    móc kéo

    móc rút