drawwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drawwork

    * kỹ thuật

    tời