drawer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawer.

Từ điển Anh Việt

 • drawer

  /'drɔ:ə/

  * danh từ

  người kéo; người nhổ (răng)

  người lính (séc...)

  người vẽ

  (từ cổ,nghĩa cổ) người trích rượu (chuyên lấy rượu, bia ở thùng ra, trong các quán rượu)

  ngăn kéo

  chest of drawers: tủ com mốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drawer

  * kinh tế

  máng

  người ký phát

  người ký phát (hối phiếu, chi phiếu)

  nôi

  * kỹ thuật

  ngăn kéo

  người vẽ

  điện tử & viễn thông:

  ngăn chứa

  xây dựng:

  thiết bị nhổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drawer

  a boxlike container in a piece of furniture; made so as to slide in and out

  the person who writes a check or draft instructing the drawee to pay someone else

  Similar:

  draftsman: an artist skilled at drawing