drawback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawback.

Từ điển Anh Việt

 • drawback

  /'drɔ:bæk/

  * danh từ

  điều trở ngại, mặt hạn chế, mặt không thuận lợi

  (thương nghiệp) số tiền thuế quan được trả lại, số tiền thuế quan được giảm (đối với hàng xuất)

  (+ from) sự khấu trừ, sự giảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drawback

  * kỹ thuật

  hạn chế

  không thuận lợi

  khuyết tật

  nhược điểm

  sự ram

  thiếu sót

  vật chướng ngại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drawback

  the quality of being a hindrance

  he pointed out all the drawbacks to my plan