demand theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand theory

    * kinh tế

    lý thuyết cầu