demand function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand function.

Từ điển Anh Việt

  • Demand function

    (Econ) Hàm cầu

    + Một biểu thức đại số của BIỂU ĐỒ CẦU được diễn đạt bằng các số hạng tổng quát hoặc với các giá trị bằng các con số cụ thể cho các tham số khác nhau và thường bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến cầu.