demand rigidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand rigidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand rigidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand rigidity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand rigidity

    * kinh tế

    tính ổn định của mức cầu