demandable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demandable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demandable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demandable.

Từ điển Anh Việt

 • demandable

  xem demand

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • demandable

  * kinh tế

  có thể đòi (nợ...)

  có thể thỉnh cầu

  có thể yêu cầu