demand staging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand staging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand staging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand staging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand staging

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuyển theo yêu cầu