demand elasticity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand elasticity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand elasticity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand elasticity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand elasticity

    * kinh tế

    độ dãn cầu

    sự co dãn mức cầu