demand processing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand processing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand processing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand processing.

Từ điển Anh Việt

  • demand processing

    (Tech) xử lý theo yêu cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand processing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    xử lý nhu cầu