demand charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand charge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng yêu cầu