demand tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand tariff

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biểu giá yêu cầu