demand bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand bill

    * kinh tế

    hối phiếu trả tiền ngay