demander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demander.

Từ điển Anh Việt

  • demander

    xem demand

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • demander

    a person who makes demands