demand price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand price

    * kinh tế

    giá cầu

    giá theo mức cầu