demand for credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand for credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand for credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand for credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand for credit

    * kinh tế

    sự xin vay tín dụng