car window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car window.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • car window

    a window in a car

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).