cardox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cardox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cardox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cardox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cardox

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thuốc nổ cacđoc