carp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carp.

Từ điển Anh Việt

 • carp

  /kɑ:p/

  * danh từ

  (động vật học) cá chép

  * nội động từ

  bới móc, xoi mói, bắt bẻ, chê bai

  to carp at somebody: bới móc ai, bắt bẻ ai

  a carping tongue: miệng lưỡi bới móc

  carping criticism: sự phê bình xoi mói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carp

  * kinh tế

  cá chép

  cá gáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carp

  the lean flesh of a fish that is often farmed; can be baked or braised

  any of various freshwater fish of the family Cyprinidae

  Similar:

  cavil: raise trivial objections

  Synonyms: chicane