carpet tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carpet tile

    * kỹ thuật

    tấm thảm

    xây dựng:

    thảm tấm