carpetbag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpetbag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpetbag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpetbag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carpetbag

  traveling bag made of carpet; widely used in 19th century

  following the practices or characteristic of carpetbaggers

  carpetbag adventurers

  a carpetbag government

  presumptuously seeking success or a position in a new locality

  a carpetbag stranger

  a capetbag politician

  Synonyms: carpetbagging

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).