carpet yarn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet yarn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet yarn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet yarn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carpet yarn

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sợi thảm