carpet bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpet bomb

    bomb a large area systematically and extensively

    The U.S. decided to carpet bomb Vietnam

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).