carpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet.

Từ điển Anh Việt

 • carpet

  /'kɑ:pit/

  * danh từ

  tấm thảm

  to lay a carpet: trải thảm

  thảm (cỏ, hoa, rêu...)

  to be on the carpet

  được đem ra thảo luận, bàn cãi

  bị mắng, bị quở trách

  to walk the carpet

  bị mắng, bị quở trách

  * ngoại động từ

  trải thảm

  (thông tục) lôi (người làm...) ra mắng mỏ; gọi lên mắng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carpet

  * kỹ thuật

  lớp bảo vệ

  lớp lát mặt đường

  lớp mặt đường

  lớp phủ

  tấm thảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carpet

  a natural object that resembles or suggests a carpet

  a carpet of flowers

  the larvae of some moths spin a web that resembles a carpet

  form a carpet-like cover (over)

  cover completely, as if with a carpet

  flowers carpeted the meadows

  cover with a carpet

  carpet the floors of the house

  Similar:

  rug: floor covering consisting of a piece of thick heavy fabric (usually with nap or pile)

  Synonyms: carpeting