carpeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpeting.

Từ điển Anh Việt

 • carpeting

  * danh từ

  vật liệu làm thảm

  thảm nói chung

  sự mắng nhiếc thậm tệ

  He gave me a real carpeting: Anh ta mắng nhiếc tôi thậm tệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carpeting

  * kỹ thuật

  ô tô:

  thảm lót chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carpeting

  Similar:

  rug: floor covering consisting of a piece of thick heavy fabric (usually with nap or pile)

  Synonyms: carpet

  carpet: form a carpet-like cover (over)

  carpet: cover completely, as if with a carpet

  flowers carpeted the meadows

  carpet: cover with a carpet

  carpet the floors of the house