carpet tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carpet tape

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thảm cuộn