carpet loom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet loom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet loom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet loom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpet loom

    a loom for weaving carpeting

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).