carpet tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet tack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpet tack

    used to nail down carpets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).