carpet-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet-bed.

Từ điển Anh Việt

  • carpet-bed

    /'kɑ:pitbed/

    * danh từ

    luống cây lùn bố trí thành hình