carpet coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carpet coat

    * kỹ thuật

    áo đường

    lớp bảo vệ

    lớp phủ