carper strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carper strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carper strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carper strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carper strip

    * kỹ thuật

    bậu cửa