carpogonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpogonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpogonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpogonium.

Từ điển Anh Việt

  • carpogonium

    * danh từ

    số nhiều carpogonia

    (thực vật) túi tạo quả

    túi giao tử cái