carpellary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpellary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpellary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpellary.

Từ điển Anh Việt

  • carpellary

    xem carpel

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpellary

    belonging to or forming or containing carpels