carpel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpel.

Từ điển Anh Việt

  • carpel

    /'kɑ:pel/

    * danh từ

    (thực vật học) lá noãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpel

    a simple pistil or one element of a compound pistil