car mounting version nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car mounting version nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car mounting version giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car mounting version.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • car mounting version

    * kỹ thuật

    phương án lắp trên ô tô