car lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • car lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ô tô cẩu