car key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • car key

    * kỹ thuật

    ô tô:

    chìa khóa xe