car dealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car dealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car dealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car dealer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • car dealer

    a firm that sells and buys cars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).