car bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • car bomb

    a bomb placed in a car and wired to explode when the ignition is started or by remote control or by a timing device

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).