call setup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call setup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call setup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call setup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call setup

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết lập lời gọi