building block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building block.

Từ điển Anh Việt

 • building block

  (Tech) khối hợp nhất, khối căn bản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building block

  * kỹ thuật

  đá đẽo

  đơn thể

  khối bê tông

  khối hợp nhất

  khối lắp ghép

  khối tiêu chuẩn

  khối tường

  khối xây

  khối xây dựng

  xây dựng:

  blốc xây dựng

  gạch pananh

  toán & tin:

  khối hợp nhất (máy tính)

  khối xây dựng (cơ)

  môdun xây dựng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • building block

  a block of material used in construction work

  Similar:

  unit: a single undivided natural thing occurring in the composition of something else

  units of nucleic acids