building up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building up

    * kỹ thuật

    sự tích lũy