building size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building size

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kích thước thi công