building stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building stone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá xây dựng