building grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building grade

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cao trình nền nhà

    cao trình thiết kế