building sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát xây dựng