building plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building plan

    * kỹ thuật

    họa đồ kiến trúc