building side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building side

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt bên của nhà